ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 17.870 2,49%
 
 
 
 
Tin tức
22-08-2017
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017
26-06-2017
Công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên & năm 2017 cho EIFMC
26-06-2017
Công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Quỹ ENF
15-06-2017
Thông báo thay đổi số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments