ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 10.535 -1,00%
 
 
 
 
Tin tức
16-10-2014
Thông báo Thay đổi Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
08-10-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2014
10-09-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 31 tháng 08 năm 2014
25-07-2014
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments thông báo thay đổi địa chỉ email