ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 10.651 -2,19%
 
 
 
 
Tin tức
05-12-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2014
16-10-2014
Thông báo Thay đổi Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
08-10-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2014
10-09-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 31 tháng 08 năm 2014