ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 10.003 0,04%
 
 
 
 
Tin tức
07-04-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2014
06-04-2014
Thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
27-03-2014
Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam nhận giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ
06-03-2014
Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam vượt chỉ tiêu khi kết thúc thời hạn chào bán ra công chúng