ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 18.088 -0,83%
 
 
 
 
Tin tức
30-08-2018
Báo cáo Nhân viên có Chứng chỉ hành nghề nghỉ việc_Nguyen Tuan Thên An
20-08-2018
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018
13-08-2018
Công bố Thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Điều chỉnh số 63/GPĐC-UBCK cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Vào ngày 10/08/2018, Công ty chúng tôi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Điều chỉnh số 63/GPĐC-UBCK ghi nhận chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty là ông Ngô Thế Triệu. Giấy phép Điều chỉnh này thay thế cho Giấy phép Điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/09/2013, và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 51/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/3/2012.
29-06-2018
Công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments