ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 14.568 -0,79%
 
 
 
 
Tin tức
07-09-2016
Thay đổi thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
22-08-2016
Thông báo Nghỉ lễ Quốc Khánh 2 thàng 9 năm 2016
25-07-2016
Công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
06-07-2016
Thay đổi nhân sự quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kế toán trưởng