ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 20.316 3,56%
 
 
 
 
Tin tức
12-06-2018
Công văn thay đổi nhân sự của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments_12062018
31-05-2018
Thay đổi cán bộ phụ trách kế toán là người nội bộ của quỹ đại chúng_Nguyễn Thị Hoài Thu
29-05-2018
Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_Lê Minh Thủy
14-05-2018
Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_Lê Minh Thủy