ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 19.178 2,62%
 
 
 
 
Tin tức
30-11-2017
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_An Nguyen
22-08-2017
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017
26-06-2017
Công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên & năm 2017 cho EIFMC
26-06-2017
Công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Quỹ ENF