ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       

 

Thông điệp Bảo mật

Chúng tôi, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Việt Nam”), cam kết bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của thông tin cung cấp cho chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi cam kết đảm bảo có các biện pháp bảo về phù hợp và chính sách sử dụng thông tin cá nhân được thu thập qua trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân được cung cấp tự nguyện bởi khách truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi để có thể cung cấp thông tin và/hoặc dịch vụ cho những cá nhân đó hoặc đối tượng phù hợp và cung cấp thông tin về cơ hội việc làm ở Eastpring Việt Nam. Bạn vui lòng xem Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của chúng tôi bên dưới để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập được.

Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có được thông tin cá nhân của bạn nếu bạn chọn cung cấp nó cho chúng tôi. Đôi khi, bạn có thể đã cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Eastspring Việt Nam (ví dụ: nhân viên hoặc nhà thầu). Bằng cách đăng ký và/hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc sử dụng thông tin này theo Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư. Thông tin cá nhân của bạn không được sử dụng cho các mục đích khác, trừ khi chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn, hoặc được yêu cầu hay được sự cho phép của pháp luật hay tiêu chuẩn của chuyên môn/ngành. Ví dụ: nếu bạn gửi cho chúng tôi thư điện tử yêu cầu thông tin về Eastspring Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn và thông tin khác mà bạn cung cấp để trả lời yêu cầu của bạn. Nếu bạn gửi cho chúng tôi CV/hồ sơ ứng tuyển của bạn để ứng tuyển vào làm việc tại Eastspring Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để đánh giá mức độ phù hợp của bạn với các cơ hội việc làm tại Eastspring Việt Nam.

Eastspring Việt Nam thường chỉ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Eastspring Việt Nam chỉ thu thập thông tin cá nhân “nhạy cảm” khi các cá nhân có liên quan tự nguyện cung cấp thông tin này hoặc nơi mà thông tin đó là bắt buộc hoặc được luật pháp cho phép thu thập hay theo tiêu chuẩn của chuyên môn/ngành. Thông tin nhạy cảm có thể bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến chủng tộc, dân tộc, thành viên công đoàn, tín ngưỡng tôn giáo hoặc tương tự, thông tin sức khỏe hoặc tinh thần, hay hồ sơ phạm tội. Bạn vui lòng tự đánh giá khi cung cấp thông tin nhạy cảm cho Eastspring Việt Nam, và trong mọi trường hợp, không cung cấp thông tin nhạy cảm cho Eastspring Việt Nam trừ khi bạn đồng ý việc sử dụng thông đó cho mục đích kinh doanh hợp pháp của Eastspring Việt Nam và đồng ý với việc chuyển giao, và lưu trữ các thông tin đó đến và trong cơ sở dữ liệu của Eastspring Việt Nam.

 

Trong một số trường hợp, Eastspring Việt Nam sẽ tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi và thông qua các email mà chúng tôi có thể trao đổi với bạn. Các công nghệ tự động có thể bao gồm việc sử dụng nhật ký máy chủ trang thông tin điện tử để thu thập địa chỉ IP hoặc “cookies”. Việc thu thập thông tin này sẽ cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn và cải thiện hiệu suật, và khả năng sử dụng của trang điện tử của công ty chúng tôi, và để đo lường tính hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Các Địa Chỉ IP

Địa chỉ IP là một dãy số được gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập Internet. Nó cho phép các máy tính và máy chủ nhận ra và giao tiếp với nhau. Địa chỉ IP của khách truy cập có thể được ghi lại cho mục đích chẩn đoán hệ thống và bảo mật CNTT. Thông tin này cũng có thể được sử dụng trong các biểu mẫu khác để thực hiện phân tích xu hướng trang thông tin điện tử và phân tích hiệu suất.

Cookies

"Cookie" là một đoạn văn bản nhỏ mà trang thông tin điện tử đặt trong tập cookies của trình duyệt của bạn và cho phép trang thông tin điện tử ghi nhớ bạn là ai. Cookies không có ý định chạy chương trình hoặc phân phối vi-rút cho máy tính của bạn. Bản thân của cookies không nói cho chúng tôi biết địa chỉ email hay các thông tin giúp nhận ra bạn. Nếu bạn truy cập vào bất kỳ trang thông tin điện tử của Eastspring Việt Nam nào, chúng tôi sử dụng cookies để biên dịch một số thông tin nhất định để hỗ trợ chúng tôi xác định sở thích và xu hướng của khách truy cập trong hoạt động duyệt trang thông tin điện tử.

Bạn có quyền lựa chọn có chấp nhận cookie hay không. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie hoặc từ chối cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không có được trải nghiệm toàn diện với các tính năng của các trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chia Sẻ và Chuyển Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên quan, trừ khi cần thiết cho các nhu cầu kinh doanh và chuyên môn hợp pháp của chúng tôi, để thực hiện các yêu cầu của bạn và/hoặc theo yêu cầu hoặc được luật pháp cho phép hoặc tiêu chuẩn chuyên môn/ngành.

Trong một số trường hợp, Eastspring Việt Nam cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ làm việc thay mặt chúng tôi để giúp thực hiện yêu cầu của bạn.

Ngoài ra, Eastspring Việt Nam có thể chuyển và/hoặc lưu trữ một số thông tin cá nhân ngoài phạm vi cho phép của bạn cho các công ty liên kết của Eastspring Việt Nam hoặc các công ty bên ngoài làm việc với chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn trên các trang web của Eastspring Việt Nam, bạn đồng ý với việc chuyển giao và/hoặc lưu trữ dữ liệu ngoài phạm vi cho phép của bạn.

Eastspring Việt Nam cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các hoạt động liên quan đến việc buôn bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao kinh doanh có liên quan đến dữ liệu, hoặc để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan Chính phủ, hoặc cơ quan thực thi pháp luật, lệnh của tòa, hoặc quy định của Chính phủ. Việc sử dụng các thông tin cá nhân này cũng có thể cần thiết cho việc bảo mật dữ liệu hoặc kiểm tra bảo mật và/hoặc để điều tra hoặc trả lời khiếu nại hoặc mối đe dọa bảo mật. Eastspring Việt Nam không bán thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, Eastspring Việt Nam sẽ không chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ.

Bảo Mật Và Toàn Vẹn Dữ Liệu

Eastspring Việt Nam có các chính sách và thủ tục bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ trái phép. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực tốt nhất của Eastspring Việt Nam, hệ thống an ninh dữ liệu không thể đảm bảo chống lại mọi mối đe dọa. Với khả năng tốt nhất của chúng tôi, quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bị giới hạn dựa trên cơ sở những người cần biết.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Eastspring Việt Nam có thể sửa đổi Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này thường xuyên để phản ánh các thực tiễn bảo mật hiện tại của chúng tôi. Khi chúng tôi thực hiện thay đổi đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày "cập nhật" ở đầu trang. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư để được thông báo về cách Eastspring Việt Nam đang bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Các Câu Hỏi Về Chính Sách Và Thực Thi

Eastspring Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về việc quản lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cs.vn@eastspring.com