ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       

Chúng tôi cam kết bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn chuyển đến Eastspring Investments Việt Nam thông qua website này. Trong một vài trường hợp, Eastspring Investments Việt Nam sẽ chọn lọc và loại bỏ những thông tin không cần thiết (ví dụ như địa chỉ IP khi đăng nhập, khi truyền tập tin…) nhằm bảo mật tối đa cho bạn. Chúng tôi dùng những thông tin này để tổng hợp, thống kê thành những dữ liệu mà hoàn toàn không thể xác định được là của cá nhân nào. Bên cạnh đó, dữ liệu này còn dùng để liên hệ đến khách hàng theo đường e-mail hoặc bưu điện. Eastspring Investments sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào khi chưa được bạn chấp thuận.

Eastspring Investments Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân nếu bạn truy cập đến các website liên kết không thuộc Eastspring Investments Việt Nam quản lý.